google-site-verification: googlecac5c61be0c5046e.html ФОНДАЦИЯ "ДЕЦА НА БЪЛГАРИЯ" » Blog Archive » Наша кауза: създаването на работни групи (mastermind) , Димитър Кръстев (дуоника)

Винаги сме вярвали в добрата идея на добрите хора и още повече в Силата на Обединеното Намерение. Нашата Фондация е доказателството. Ето една доста структурирана кауза на наш приятел – Димитър Кръстев, създател на системите дуоника и чаткалина. Това е и част от разработката му, с която ви предлагаме да се запознаете. Ако ви допадне, свържете се с него.

Уводни думи

Скъпи приятели, скъпи българи, скъпи мислещи за своето прекрасно

настояще и желано бъдеще хора! Обръщам се към вас с няколко практични

и осъществими тук и сега предложения:

• Да създадем Клубове за сътрудничество на различни места в столицата и

• Да се срещаме като равнопоставени приятели и забавлявайки се да

генерираме идеи, да решаваме различни проблеми, да разгръщаме

творческите си способности.

• Да си разменяме полезни и практични информации.

• Да овладяваме колкото може повече методи за творческо мислене и

свободно да ги използваме.

• Да създадем Мозъчен тръст, който да решава творчески, съзидателно и

нестандартно широк кръг актуални (лични и обществени) проблеми,

включително и срещу заплащане от страна на заинтересованите хора,

• Да си направим Банка за идеи, която да е нашето първоначално

• Да даваме само такива обещания, които можем да изпълним и така да

постигаме висока степен на личностна интеграция – мисли, думи, чувства

и дела да бъдат концентрирани в една посока.

• Да се научим и да си помагаме в дух на сътрудничество да

осъществяваме идеите, които са ни харесали и ни вдъхновяват.

• Да разработваме и използваме огромните ресурси на разбирането,

сътрудничеството и творчеството за наша и всеобща радост и полза.

На следващите редове е обяснено как да стане възможно всичко това.

Какво, защо и как

“Който иска да направи нещо намира начини, който не иска – намира

“В умна глава – сто начина в глупава – сто оправдания”

“По-добре да запалиш свещ, отколкото да проклинаш тъмнината”

Ние, хората, никога не започваме от нулата, защото притежаваме

интелигентност и творчески възможности, имаме уникален апарат за

боравене с информацията и способност да я превръщаме в допълнителен и

решаващ фактор за подобряване на живота ни. Всеки от нас е в състояние

да генерира идеи и да развива творческото си мислене, всеки може да

борави с информацията по подходящ начин.

Всеки може да избере да прави това!

Сега само си представете: какво би станало, ако няколко човека се съберат

и в дух на равнопоставено сътрудничество започнат да решават проблеми,

да генерират интересни идеи и да създават екипи за тяхното реализиране.

Докато си представяте аз ще ви кажа: ще станат чудеса! Следователно

освен творчески възможности ние разполагаме с още един мощен, но за

съжаление рядко използван ресурс: равнопоставеното сътрудничество!

За да постигнем каквото и да било, трябва най-напред да се огледаме,

ослушаме, размислим и установим с какви ресурси разполагаме. Все

отнякъде трябва да тръгнем. Ето с какви ресурси разполагаме точно в

• Способност да генерираме идеи.

• Възможност да набираме и разменяме актуални и полезни информации.

• Хора – приятели, съмишленици, сътрудници, партньори или потенциални

• Силата на равнопоставеното сътрудничество.

• Методика за постигане на цели.

• Методика за автокорекции и усъвършенстване.

• Методика за създаване на полезни навици.

Ако обедините и разработите тези ресурси можете да постигнете каквото

си поискате! Можете да стартирате използването на всички тези ресурси

чрез творчество и сътрудничество.

Затова отначало ще се срещате, разчитайки само на своето въображение,

фантазия и неограничен потенциал за сътрудничество и творчество.

Нещото, което винаги можете да направите от “нищо” е генерирането на

идеи. Вие можете да се превърнете в Ловци на нестандартни идеи или в

майстори по прилагане на стандартни решения по нестандартен начин.

Дори в момента и това да не ви е възможно, съвсем лесно може да се

Един от принципите, от които се ръководи Клубът за сътрудничество е на

всеки участник да се зачита личния интерес. По този начин, осигурявайки

личния си напредък, ние без дори да го искаме, ставаме полезни и за

хората около нас. Но основната цел е да си обезпечаваме възможности за

собственото ни израстване и разцъфтяване като щастливи и съзидателни

Основните презумпции са:

• Всеки е надарено и уникално човешко същество

• Хората са творчески и съзидателни същества

• Всеки разполага с чудесни възможности за себереализация

• Всеки притежава свобода на избора

• Можем да мислим и да разбираме

• Можем да боравим по различни начини с информацията, така че да я

превръщаме в решаващ фактор за повишаване качеството на нашето

• Можем да черпим с пълни шепи от безкрайния и незабележим (засега)

ресурс на сътрудничеството.

• Разполагаме с достатъчно ресурси и възможности, за да започнем и да

стигнем далеч в осъществяването на мечтите си.

• Обединени и съчетани нашите способности придобиват несравнима и

Накратко пътят на успеха на всяка една общност е следният:

1. Периодични сбирки – Конференции на идеи – Решаване на проблеми –

Банка за идеи – Мозъчен тръст – Създаване на работни групи около дадени

идеи – Реализиране на идеите в дух на сътрудничество…

Междувременно записвате всичките си постижения в Дневник на

2. Създаване на мрежа от Клубове на сътрудничество в София и страната.

3. В малко по-далечното бъдеще – Клубовете по сътрудничество

прерастват в Клубове на съзидателите. Това е естествената им еволюция.

Клубовете за сътрудничество са важни елементи от бъдещото Движение за

повишаване качеството на живеене, както на отделния индивид, така и на

общността като цяло и един от основните инструменти за незабавно

прилагане на теорията на практика.

Всички добре знам, че освен добрите пожелания, красивите думи и

емоционалните лозунги, трябва да се върши и нещо реално, за да се

Подробен ред за протичане на срещите в Клуба за сътрудничество

1. Запознаване с нововключилите се хора и размяна на полезна

информация – лична и обща. По желание всеки написва предварително

какво може, знае и какво предлага и/или търси.

(Общо времетраене на тази точка – 5 – 10 минути)

2. Споделяне на проблем, за който се търси решение и провеждане на

Брейнсторм и/или прилагане на различни творчески методи за намиране на

решения – по 10 мин. на проблем (3 проблема се решават за 30 мин.)

Чрез това упражнение имаме две преки печалби и една по-далечна.

А) Решаваме веднага и на място текущите проблеми (или поне

увеличаваме шанса това да се случи)

Б) Упражняваме се и ставаме все по-добри в прилагането на различни

В) Подготвяме се за създаването на „Мозъчен тръст” – екип от хора, които

свободно боравят с всякакви методи за творческо мислене за решаване на

всякакви проблеми, на хора, фирми, организации.

3. Споделяне на идеи, за чието реализиране се търсят съмишленици и

помощници. (Следващите 30 мин. се разделят на броя на заявилите

желание да споделят идея. Например ако има 5 идеи, всеки

получава по 6 минути за представяне на своята.) Споделените идеи се

записват и отиват в Банката за идеи. Ако не се сформира работна група

по дадена идея, то тя си чака времето в “Банката”. Никой не е длъжен да

коментира идеите на другите или да се залавя с тяхното реализиране. Това

става само ако наистина му е харесала и той решава доброволно, поради

собствената си мотивация, да се включи в нейното осъществяване.

Всеки има право, в рамките на своето време, да говори за своята идея на

всяка следваща сбирка като я преформулира или обвързва с други идеи.

Всеки дава по едно обещание, което ще изпълни до следващия път, което

се записва в “Дневника на успехите”. (Всеки сам решава какво да обещае.

Целта е по този начин неусетно да се постигне по-добра личностна

интерграция – мисли, думи, дела, чувства да са в една посока. Затова

е желателно да се дават обещания, които със сигурност ще бъдат

5. Свободни разговори и разисквания.

Времето да се свърши важната работа (предишните 4 точки) е около час –

час и половина. Свободните разговори могат да продължат неограничено,

в зависимост от желанието на заинтересованите или докато заведението,

където се провежда срещата, затвори.

Сами се убеждавате, че тези 5 точки гарантират най-важните посоки на

общуване, които всеки човек би желал да преживее, когато е заедно с

 Да даде и получава полезна и интересна информация, да представя

себе си по най-добрия начин – да разказва за своите умения и знания.

 Да споделя проблеми и да получава съдействие за намирането на

 Да дава съвети и решения на нуждаещи се от тях хора.

 Да чува и споделя интересни идеи

 Да привлича хора за реализирането на своите идеи

 Да се включва към съответната работна група за реализирането на

идея, която му допада.

 Да работи по своята личностна интеграция като дава само такива

обещания, които със сигурност ще изпълни.

 Да намира съмишленици.

 Да се чувства в подкрепяща среда

 Да обсъжда темите, които го вълнуват с други хора (в последната …

(продължава …)

 

 

 

Информация от Димитър Кръстев

тел: 857-46-69

GSM: 0876 19 58 53

e.mail: dimitar@duonika.org

www.duonika.org

Comments

comments

Post a Comment
Name:
Email:
Website:
Comments:

 • Поръчай Своята Книга

  Добрите лидери задават страхотни въпроси

  Дао за Всеки Ден Всички приходи от книгоразпространението на цитираните тук заглавия са с цел фондонабиране и подкрепа на лидерските програми на ФДБ в България.
 • 100 Години – 100 Плаката

  Изложба Библиотечни Плакати на ФДБ
 • Семинари

 • Сподели

 • Стани дарител:

 • Дари чрез PayPal

 • Вдъхновение

  Knowing others is intelligence; knowing
  yourself is true wisdom.

  Mastering others is strength, mastering yourself is true power.

  ~ Lao Tzu

  We are growing Ideas, but we're growing People as well. Where I might have had two potential successors, i now have 500.

  ~ John Chambers, CEO, CISCO

  I am responsible for making a positive difference in the world and to the quality of life in it. I live in constant and never-ending improvement.

  ~ Napoleon Hill

  "Ти си дете на Бог. Твоето преструване на дребен не служи на света. Няма нищо вдъхновяващо в свиването, което кара другите да се чувстват несигурни около теб. Ние сме родени, за да разкрием славата на Бог, която носим в себе си. Тя не е само в някои от нас; тя е във всеки. Когато позволяваме на собствената ни светлина да свети, ние несъзнателно даваме на другите хора позволението да сторят същото. Когато се освобождаваме от собствения си страх, нашето присъствие автоматично освобождава другите."

  ~ Нелсън Мандела